Mikrobiloška dijagnostika

Dijagnostika (dijagnoza, διαγνοσισ, grč.) je postupak kojim se definiše bolest ili patološko stanje, odnosno proces koji vodi do dijagnoze bolesti. U tom procesu ljekar se rukovodi simptomima i znakovima bolesti. Pod simptomima se podrazumijevaju tegobe koje sam bolesnik primjećuje, dok znakove bolesti ljekar uočava na pacijentu.
Proces dijagnostike se sastoji od:
anamneze,fizikalnog pregleda iostalih dijagnostičkih metoda.
Mikrobiološka dijagnostika Doma zdravlja Ulcinj ima dugogodišnju tradiciju u svom radu a sa stručnim kadrom i timskim radom ova laboratorija postiže izvanredne rezultate.
Mikrobiološka laboratorija pored svakodnevnih poslova otkrivanja i identifikacije mikroorganizama iz bolesničkih materijala, daje i usluge izdavanja sanitarnih knjižica.Koordinatori:

  • Dr Gordana Jelušić

  • Afrodita Đeka