JZU DOM ZDRAVLJA “BOGDAN VUJOŠEVIĆ” – ULCINJ

Dom zdravlja Ulcinj je ustanova osnovana za obavljanje zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou u skladu sa Zakonom.

Dom zdravlja Ulcinj ispunjava uslove za pružanje stacionarne zdravstvene  zaštite iz ginekologije i akušertstva sa ambulanton.

Dom zdravlja Ulcinj je referentni centar primarne zdravstvene zaštite, koji pruža    ili omogućava podršku izabranom timu ili izabranom doktoru, iz sledećih oblasti:

  • imunizacije protiv glavnih zaraznih bolesti,
  • otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti,
  • zdravstvene zaštite žena i planiranja porodice, kućnog liječenja i patronažne zdra-
  • vstvene zaštite, a može omogućiti odnosno pružiti podršku izabranom timu ili izabranom doktoru iz sledećih oblasti: sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja po najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njhove indifikacije, prevencije i kontrole,
  • higijensko-epidemiološke zaštite,
  • zaštita mentalnog zdravlja,
  • liječenje plućnih bolesti i TBC,
  • laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura,
  • Dom zdravlja Ulcinj organizuje smještaj, ishranu i  adekvatnu zdr

ORGANIZACIJA

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

Kadrovska popunjenost je na zadovoljavajućom nivou, ali stalno postoji potreba za visokim stručnim kadrom u medicini. Domu zdravlja Ulcinj nedostaje specijalista epidemiolog, medicine rada i sportske medicine koji su neophodni  za rad Doma zdravlja.
Posebna pažnja u toku 2017 godine od posvećena je stručnom usavršavanju i edukaciji zaposlenih putem učešća na seminarima, kongresima, predavanjima i sl, sa posebnim težištem na edukaciji iz porodične medicine.
U toku 2017. Godine dva zaposlena su obavljali specijalizaciju i to iz porodične medicine  i mikrobiologije
Ostale ambulante porodične medicine funkcionišu uredno, te se svakodnevno trudimo što više poboljšati pristupačnost i  dostupnost  zdravstvene zaštite svim pacijentima