Qendra e shëndetit mendor gjendet në kuadër të objektit të Shtëpisë së Shëndetit të Ulqinit. Kjo Qendër është modernizuar në hapësirë ​​dhe personel dhe i nënshtrohet përmirësimeve të vazhdueshme, e cila ndjek standardet evropiane dhe zbaton doktrinat më moderne mjekësore.

Qendra e Shëndetit Mendor të Qendrës Shëndetësore Ulqin ka një praktikë shumëvjeçare dhe punë profesionale që synon ruajtjen dhe trajtimin e shëndetit mendor të pacientëve. Puna bazohet në një bazë bashkëpunimi, dhe marrëdhënia bazohet në respektin dhe mirëkuptimin reciprok, me të cilin pacientët mund të jenë plotësisht të kënaqur.

Përmirësimi i shëndetit mendor është një proces kompleks që përfshin segmente të shumta të infrastrukturës sociale, jo vetëm të sistemit shëndetësor. Koncepti i zhvillimit të shëndetit mendor duhet të respektojë ndjeshmërinë e shoqërisë në mënyrë që të pranohet në mënyrë adekuate. Për këto arsye nuk duhet të anashkalohet mjedisi social, kulturor, ekonomik dhe social, si dhe nevoja për një qasje ndërsektoriale ndaj problemit të shëndetit mendor.

Organizata Botërore e Shëndetësisë zgjeroi konceptin e shëndetit mendor me përkufizimin e saj për shëndetin: “Shëndeti nuk është vetëm mungesa e sëmundjes, por një gjendje e mirëqenies fizike, psikologjike dhe sociale”. Përkufizimi i lëndës vë në dukje rëndësinë e shëndetit mendor, por në të njëjtën kohë edhe shumë probleme që ekzistojnë /sociale, ekonomike, sociale…/ dhe që kërkojnë veprim të organizuar nga shoqëria në këtë fushë.

Stigmatizimi i të sëmurëve mendorë dhe familjeve të tyre është paragjykim dhe pengesë për zhvillimin dhe zbatimin e programit shtetëror për mbrojtjen e shëndetit mendor të popullatës në Republikën e Malit të Zi dhe institucioneve të tjera.

Stigmatizimi i të sëmurëve mendorë dhe familjeve të tyre është paragjykim dhe pengesë për zhvillimin dhe zbatimin e programit shtetëror për mbrojtjen e shëndetit mendor të popullatës në Republikën e Malit të Zi dhe institucioneve të tjera.

Përfshini komunitetin, familjet dhe përfituesit

Komunitetet, familjet dhe përdoruesit duhet të përfshihen në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të politikave, programeve dhe shërbimeve të shëndetit mendor. Kjo ndihmon në përshtatjen e shërbimeve me nevojat e njerëzve, duke marrë parasysh moshën, gjininë, kulturën dhe kushtet sociale. Njerëzit me çrregullime mendore dhe familjet e tyre do t’i përdorin këto shërbime më lehtë.

Roli i komunitetit konsiston në ofrimin e vetë-ndihmës dhe ndihmës reciproke, lobimin për ndryshime në mbrojtjen e shëndetit mendor dhe sigurimin e fondeve, kryerjen e aktiviteteve edukative, pjesëmarrjen në monitorimin dhe vlerësimin e efekteve të mbrojtjes dhe avokimin për ndryshime në qëndrimet ndaj çrregullimeve mendore dhe reduktimin stigma.

Grupet e përdoruesve kanë provuar të jenë një forcë e fortë, e zëshme dhe aktive për ndryshim. Sot, ka shumë shoqata përdoruesish që janë të përfshirë në procesin e kujdesit të shëndetit mendor. Pjesëmarrja e përdoruesve në organizimin e shërbimeve, vlerësimin e standardeve të trajtimit, si dhe në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe Aktit të Shëndetit Mendor, ndihmon në rritjen e përgjegjësisë së profesionistëve.

Familjet janë shpesh parësore në sigurimin e mbrojtjes. Është thelbësore të ndihmohen familjet të kuptojnë sëmundjen, të fitojnë aftësi mbrojtëse dhe mbështetëse, të inkurajojnë mjekimin e rregullt dhe të njohin shenjat e hershme të rikthimit, duke çuar në një rikuperim më të mirë dhe ulje të paaftësisë.

Shkëmbimi i njohurive ndërmjet profesionistëve shëndetësorë, familjeve dhe përdoruesve është jetik për zhvillimin e besimit dhe krijimin e një marrëdhënieje efektive terapeutike. Një shkëmbim i tillë ndihmon familjet që kujdesen për pacientët, duke u mundësuar atyre të “kalojnë nga kujdesi pasiv në mbrojtjen aktive”.

broshurë Koordinatorët:

  • Dr Basri Muja (psihijatar)

  • Ramadan Ramović