Shtëpia e Shëndetit Bogdan Vujosheviq Ulqin

Shtëpia e shëndetit e Ulqinit është institucion i themeluar për kryerjen e aktiviteteve shëndetësore në nivelin primar në pajtim me Ligjin.

Dom zdravlja Ulcinj ispunjava uslove za pružanje stacionarne zdravstvene zaštite iz ginekologije i akušertstva sa ambulanton.

Shtepia e Shendetit Ulqin organizon shëndet adekuat të barabartë për të gjithë.Ofrimi i mbështetjes për ekipin mjekësorë apo mjekun e zgjedhur në fushat e mëposhtme si:

  • •Imunizimet kundër sëmundjeve infektive,
  • zbulimin dhe parandalimi i faktorëve që ndikojnë në shfaqjen dhe përhapjen e sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve të ndryshme,
  • të kujdesit shëndetësor të grave dhe planifikimit familjar, trajtimit në kushte shtëpiake dhe ambulatore
  • dhe mund të mundësojë ose ofrojë mbështetje për ekipin e zgjedhur ose mjekun e zgjedhur në fushat e mëposhtme: zbatimin e edukimit shëndetësor dhe edukimin mbi problemet më të zakonshme shëndetësore dhe metodat e identifikimit, parandalimit dhe kontrollit të tyre,
  • mbrojtje higjienike dhe epidemiologjike,
  • kujdesi për shëndetin mendor,
  • trajtimin e sëmundjeve të mushkërive dhe tuberkulozit,
  • procedurat laboratorike, radiologjike dhe të tjera diagnostikuese,
  • Dom zdravlja Ulqin organizon akomodim, ushqim dhe shëndet adekuat

ORGANIZIMI

NUMRI DHE STRUKTURA E PUNONJËSVE

Stafi është në nivel të mjaftushëm, por ka nevojë të vazhdueshme për staf profesional të nivelit të lartë në mjekësi. Qendrës Shëndetësore e Ulqinit i mungojnë specialistët epidemiologë, mjekësia e punës dhe mjekësia sportive, të cilat janë të nevojshme për punën e Shtëpisë Shëndetësore.
Në vitin 2017 vëmendje e veçantë i është kushtuar formimit dhe edukimit profesional të punonjësve nëpërmjet pjesëmarrjes në seminare, kongrese, leksione etj., me fokus të veçantë edukimin në mjekësinë familjare.
Gjatë vitit 2017 Prej dy vitesh dy punonjës specializoheshin në mjekësi familjare dhe mikrobiologji
Ambulancat të tjera të mjekësisë familjare funksionojnë siç duhet, dhe ne përpiqemi çdo ditë të përmirësojmë aksesin dhe disponueshmërinë e kujdesit shëndetësor për të gjithë pacientët